• Chinese Physics C
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
Huaiyong Bai1, Ruirui Fan1、2、3, Haoyu Jiang1, Zengqi Cui1, Yiwei Hu1, Guohui Zhang1、*, Zhenpeng Chen1, Wei Jiang1、2, Han Yi1、2, Jingyu Tang1、2, Liang Zhou1、2, Qi An1、2, Jie Bao1, Ping Cao1、2, Qiping Chen1, Yonghao Chen1、2, Pinjing Cheng1, Changqing Feng1、2, Minhao Gu1、2, Fengqin Guo1、2, Changcai Han1, Zijie Han1, Guozhu He1, Yongcheng He1、2, Yuefeng He1, Hanxiong Huang1, Weiling Huang1、2, Xiru Huang1、2, Xiaolu Ji1、2, Xuyang Ji1、2, Hantao Jing1、2, Ling Kang1、2, Mingtao Kang1、2, Bo Li1、2, Lun Li1、2, Qiang Li1、2, Xiao Li1、2, Yang Li1、2, Yang Li1、2, Rong Liu1, Shubin Liu1、2, Xingyan Liu1, Guangyuan Luan1, Yinglin Ma1、2, Changjun Ning1、2, Binbin Qi1, Jie Ren1, Xichao Ruan1, Zhaohui Song1, Hong Sun1、2, Xiaoyang Sun1、2, Zhijia Sun1、2、3, Zhixin Tan1、2, Hongqing Tang1, Pengcheng Wang1、2, Qi Wang1, Taofeng Wang1, Yanfeng Wang1、2, Zhaohui Wang1, Zheng Wang1、2, Jie Wen1, Zhongwei Wen1, Qingbiao Wu1、2, Xiaoguang Wu1, Xuan Wu1、2, Likun Xie1、2, Yiwei Yang1, Li Yu1、2, Tao Yu1、2, Yongji Yu1、2, Jing Zhang1、2, Linhao Zhang1、2, Liying Zhang1、2、3, Qingmin Zhang1, Qiwei Zhang1, Xianpeng Zhang1, Yuliang Zhang1、2, Zhiyong Zhang1、2, Yingtan Zhao1, Zuying Zhou1, Danyang Zhu1, Kejun Zhu1、2, and Peng Zhu1、2
Author Affiliations
 • 1Beihang University12Beihang University, Beijing 100083, China
 • 1Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China6Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
 • 1Dongguan Neutron Science Center4Dongguan Neutron Science Center, Dongguan 523803, China
 • 1Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)3Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 100049, China
 • 1Institute of Nuclear Physics and Chemistry, China Academy of Engineering Physics8Institute of Nuclear Physics and Chemistry, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
 • 1Key Laboratory of Nuclear Data, China Institute of Atomic Energy7Key Laboratory of Nuclear Data, China Institute of Atomic Energy, Beijing 102413, China
 • 1Northwest Institute of Nuclear Technology10Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi’an 710024, China
 • 1Physics Department, Tsinghua University5Physics Department, Tsinghua University, Beijing 100084, China
 • 1Sate Key Laboratory of Particle Detection and Electronics2Sate Key Laboratory of Particle Detection and Electronics
 • 1State Key Laboratory of Nuclear Physics and Technology, Institute of Heavy Ion Physics, School of Physics, Peking University1State Key Laboratory of Nuclear Physics and Technology, Institute of Heavy Ion Physics, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
 • 1University of South China9University of South China, Hengyang 421001, China
 • 1Xi’an Jiaotong University13Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China
 • 2Department of Engineering and Applied Physics, University of Science and Technology of China11Department of Engineering and Applied Physics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
 • 2Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China6Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
 • 2Dongguan Neutron Science Center4Dongguan Neutron Science Center, Dongguan 523803, China
 • 2Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)3Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 100049, China
 • 3Dongguan Neutron Science Center4Dongguan Neutron Science Center, Dongguan 523803, China
 • show less
  DOI: 10.1088/1674-1137/44/1/014003 Cite this Article
  Huaiyong Bai, Ruirui Fan, Haoyu Jiang, Zengqi Cui, Yiwei Hu, Guohui Zhang, Zhenpeng Chen, Wei Jiang, Han Yi, Jingyu Tang, Liang Zhou, Qi An, Jie Bao, Ping Cao, Qiping Chen, Yonghao Chen, Pinjing Cheng, Changqing Feng, Minhao Gu, Fengqin Guo, Changcai Han, Zijie Han, Guozhu He, Yongcheng He, Yuefeng He, Hanxiong Huang, Weiling Huang, Xiru Huang, Xiaolu Ji, Xuyang Ji, Hantao Jing, Ling Kang, Mingtao Kang, Bo Li, Lun Li, Qiang Li, Xiao Li, Yang Li, Yang Li, Rong Liu, Shubin Liu, Xingyan Liu, Guangyuan Luan, Yinglin Ma, Changjun Ning, Binbin Qi, Jie Ren, Xichao Ruan, Zhaohui Song, Hong Sun, Xiaoyang Sun, Zhijia Sun, Zhixin Tan, Hongqing Tang, Pengcheng Wang, Qi Wang, Taofeng Wang, Yanfeng Wang, Zhaohui Wang, Zheng Wang, Jie Wen, Zhongwei Wen, Qingbiao Wu, Xiaoguang Wu, Xuan Wu, Likun Xie, Yiwei Yang, Li Yu, Tao Yu, Yongji Yu, Jing Zhang, Linhao Zhang, Liying Zhang, Qingmin Zhang, Qiwei Zhang, Xianpeng Zhang, Yuliang Zhang, Zhiyong Zhang, Yingtan Zhao, Zuying Zhou, Danyang Zhu, Kejun Zhu, Peng Zhu. Measurement of the differential cross sections and angle-integrated cross sections of the 6Li(n, t)4He reaction from 1.0 eV to 3.0 MeV at the CSNS Back-n white neutron source *[J]. Chinese Physics C, 2020, 44(1): Copy Citation Text show less

  Abstract

  The 6Li(n, t)4He reaction was measured as the first experiment involving neutron-induced charged particle emission reactions at the CSNS (China Spallation Neutron Source) Back-n white neutron source. The differential cross-sections of the 6Li(n,t)4He reaction at 15 detection angles ranging from 19.2° to 160.8° are obtained from 1.0 eV to 3.0 MeV at 80 neutron energy points; for 50 energy points below 0.1 MeV they are reported for the first time. The results indicate that the anisotropy of the emitted tritium is noticeable above En = 100 eV. The angle-integrated cross-sections are also obtained. The present differential cross-sections agree in general with the previous evaluations, but there are some differences in the details. More importantly, the present results indicate that the cross-sections of the 6Li(n, t)4He reaction might be overestimated by most evaluations in the 0.5 - 3.0 MeV region, although they are recommended as standards below 1.0 MeV.
  Huaiyong Bai, Ruirui Fan, Haoyu Jiang, Zengqi Cui, Yiwei Hu, Guohui Zhang, Zhenpeng Chen, Wei Jiang, Han Yi, Jingyu Tang, Liang Zhou, Qi An, Jie Bao, Ping Cao, Qiping Chen, Yonghao Chen, Pinjing Cheng, Changqing Feng, Minhao Gu, Fengqin Guo, Changcai Han, Zijie Han, Guozhu He, Yongcheng He, Yuefeng He, Hanxiong Huang, Weiling Huang, Xiru Huang, Xiaolu Ji, Xuyang Ji, Hantao Jing, Ling Kang, Mingtao Kang, Bo Li, Lun Li, Qiang Li, Xiao Li, Yang Li, Yang Li, Rong Liu, Shubin Liu, Xingyan Liu, Guangyuan Luan, Yinglin Ma, Changjun Ning, Binbin Qi, Jie Ren, Xichao Ruan, Zhaohui Song, Hong Sun, Xiaoyang Sun, Zhijia Sun, Zhixin Tan, Hongqing Tang, Pengcheng Wang, Qi Wang, Taofeng Wang, Yanfeng Wang, Zhaohui Wang, Zheng Wang, Jie Wen, Zhongwei Wen, Qingbiao Wu, Xiaoguang Wu, Xuan Wu, Likun Xie, Yiwei Yang, Li Yu, Tao Yu, Yongji Yu, Jing Zhang, Linhao Zhang, Liying Zhang, Qingmin Zhang, Qiwei Zhang, Xianpeng Zhang, Yuliang Zhang, Zhiyong Zhang, Yingtan Zhao, Zuying Zhou, Danyang Zhu, Kejun Zhu, Peng Zhu. Measurement of the differential cross sections and angle-integrated cross sections of the 6Li(n, t)4He reaction from 1.0 eV to 3.0 MeV at the CSNS Back-n white neutron source *[J]. Chinese Physics C, 2020, 44(1):
  Download Citation