Top Downloads
Yiqian Yang, Andrew Forbes, and Liangcai Cao
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 8, 230026-1 (2023)
Jiangbo Lyu, Tao Zhu, Yan Zhou, Zhenmin Chen, Yazhi Pi, Zhengtong Liu, Xiaochuan Xu, Ke Xu, Xu Ma, Lei Wang, Zizheng Cao, and Shaohua Yu
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 11, 230038 (2023)
Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling, and Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 8, 230025-1 (2023)
Junxing Fan, Zuolong Li, Zhanqiang Xue, Hongyang Xing, Dan Lu, Guizhen Xu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Longqing Cong
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 4, 230006 (2023)
Zhuoshi Li, Jiasong Sun, Yao Fan, Yanbo Jin, Qian Shen, Maciej Trusiak, Maria Cywińska, Peng Gao, Qian Chen, and Chao Zuo
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 4, 220023 (2023)
Zengyi Xu, Wenqing Niu, Yu Liu, Xianhao Lin, Jifan Cai, Jianyang Shi, Xiaolan Wang, Guangxu Wang, Jianli Zhang, Fengyi Jiang, Zhixue He, Shaohua Yu, Chao Shen, Junwen Zhang, and Nan Chi
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 5, 230005 (2023)