Research Articles
Temperature-insensitive fiber-optic refractive index sensor based on cascaded in-line interferometer and microwave photonics interrogation system
Advanced Photonics Nexus
 • Jul. 12, 2024
 • Vol. 3, Issue 4 (2024)
Research Articles
Multimode fiber speckle Stokes polarimeter
Yuxuan Xiong, Ting Jiang, Hao Wu, Zheng Gao, Shaojun Zhou, Zhao Ge, Siqi Yan, and Ming Tang
Advanced Photonics Nexus
 • Jul. 10, 2024
 • Vol. 3, Issue 4 (2024)
Research Articles
Robust spectral reconstruction algorithm enables quantum dot spectrometers with subnanometer spectral accuracy
Wenkai Ma, Qian Xue, Yang Yang, Hanqiu Zhang, Daoli Zhang, Xinzheng Lan, Liang Gao, Jianbing Zhang, and Jiang Tang
Advanced Photonics Nexus
 • Jul. 01, 2024
 • Vol. 3, Issue 4 (2024)
Research Articles
Achieving high-security and massive-capacity optical communications based on orbital angular momentum configured chaotic laser
Advanced Photonics Nexus
 • Jul. 01, 2024
 • Vol. 3, Issue 4 (2024)
About the Cover
About the cover: Advanced Photonics Nexus Volume 3, Issue 3
The article provides information about the image on the cover of Advanced Photonics Nexus, Volume 3, Issue 3.
Advanced Photonics Nexus
 • Jul. 01, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
APN Highlights
Researchers combine nonlinear predistortion and digital resolution enhancement to overcome DAC challenges
Advanced Photonics Nexus
 • Jun. 11, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
APN Highlights
Principles behind gravity-mediated entanglement were experimentally demonstrated in a simulation using photons, providing insights into the nature of gravity
Advanced Photonics Nexus
 • Jun. 11, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
APN Highlights
New metasurface design enables efficient sorting of vector structured beams, a pivotal step toward the practical application of complex light beams
Advanced Photonics Nexus
 • Jun. 11, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
APN Highlights
An innovative method for real-time CGH generation leverages a split Lohmann lens-based diffraction model to significantly reduce computational overhead while maintaining high-quality 3D visualization
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 09, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
Top Downloads
Yi Xu, Fu Li, Jianqiang Gu, Zhiwei Bi, Bing Cao, Quanlong Yang, Jiaguang Han, Qinghua Hu, and Weili Zhang
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 3, Issue 2, 026002 (2024)
Zhongzheng Lin, Weihang Zhong, Lixun Wu, Lin He, Hongjia Chen, Jianqi Hu, Yujie Chen, and Siyuan Yu
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 3, Issue 2, 026001 (2024)
Zhengchuan Cai, Zhiqiang Quan, Libo Yuan, Jian Wang, and Houquan Liu
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 3, Issue 2, 026003 (2024)
Hua-Ying Liu, Yao Zhang, Xiaoyi Liu, Luyi Sun, Pengfei Fan, Xiaohui Tian, Dong Pan, Mo Yuan, Zhijun Yin, Guilu Long, Shi-Ning Zhu, and Zhenda Xie
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 2, Issue 6, 065001 (2023)
Yanqi Liu, Keyang Liu, Zhaoyang Li, Yuxin Leng, and Ruxin Li
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 2, Issue 6, 066009 (2023)
Wayesh Qarony, Ahmed S. Mayet, Ekaterina Ponizovskaya Devine, Soroush Ghandiparsi, Cesar Bartolo-Perez, Ahasan Ahamed, Amita Rawat, Hasina H. Mamtaz, Toshishige Yamada, Shih-Yuan Wang, and M. Saif Islam
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 2, Issue 5, 056001 (2023)