Regular
Eu-MOF-Based Fluorescent Ratiometric Sensor by Detecting 3,4,5-Trihydroxybenzoic for Fingerprint Visualization on Porous Objects
Muwen LIANG, Yabin ZHAO, Yaping LUO, Bin DU, Wei HU, Bing LIU, Xihui MU, and and Zhaoyang TONG
Photonic Sensors
  • Apr. 11, 2024
  • Vol. 14, Issue 1 (2024)
Regular
On-Chip Sub-Picometer Continuous Wavelength Fiber-Bragg-Grating Interrogator
Yuan ZHUANG, Jun ZOU, Jiqiang ZHANG, Lu ZHANG, Jiahe ZHANG, Leixin MENG, and and Qing YANG
Photonic Sensors
  • Apr. 11, 2024
  • Vol. 14, Issue 1 (2024)
Regular
Fast-Response Fiber-Optic FPI Temperature Sensing System Based on Modulated Grating Y-Branch Tunable Laser
Yang CHEUNG, Zhenguo JING, Qiang LIU, Ang LI, Yueying LIU, Yihang GUO, Sen ZHANG, Dapeng ZHOU, and and Wei PENG
Photonic Sensors
  • Apr. 11, 2024
  • Vol. 14, Issue 1 (2024)
Regular
Accurate Analysis of Multi-Mode Interferometric Optical Fiber Sensor
Lijun LI, Congying JIA, Qian MA, and and Tianzong XU
Photonic Sensors
  • Apr. 11, 2024
  • Vol. 14, Issue 1 (2024)
Regular
Investigation of Quantum Dot Color Filter Micro-LED Display
Xuhui PENG, Yang ZENG, Sitao HUO, Zhenyuan YANG, Xiaoping HUANG, and and Qing ZHAO
Photonic Sensors
  • Apr. 11, 2024
  • Vol. 14, Issue 1 (2024)