Research Articles
Hearing the Heartbeat of Atoms: Unveiling Attosecond Horizons
Ultrafast Science
 • Dec. 04, 2023
 • Vol. 3, Issue 1 (2023)
Research Articles
Recent Advances in Imaging of Light Propagation with Light-in-Flight Recording by Holography
Tomoyoshi Inoue, Takashi Kakue, Kenzo Nishio, Toshihiro Kubota, Osamu Matoba, and Yasuhiro Awatsuji
Ultrafast Science
 • Dec. 04, 2023
 • Vol. 3, Issue 1 (2023)
Research Articles
Probing Interface of Perovskite Oxide Using Surface-Specific Terahertz Spectroscopy
Yudan Su, Jiaming Le, Junying Ma, Long Cheng, Yuxuan Wei, Xiaofang Zhai, and Chuanshan Tian
Ultrafast Science
 • Dec. 04, 2023
 • Vol. 3, Issue 1 (2023)
Research Articles
Nonlocal Probing of Amplitude Mode Dynamics in Charge-Density-Wave Phase of EuTe4
Ranjana Rathore, Himanshu Singhal, Vivek Dwij, Mayanak K Gupta, Abhishek Pathak, Juzer Ali Chakera, Ranjan Mittal, Aditya Prasad Roy, Arun Babu, Ruta Kulkarni, A Thamizhavel, Ayman H Said, and Dipanshu Bansal
Ultrafast Science
 • Dec. 04, 2023
 • Vol. 3, Issue 1 (2023)
Research Articles
Conical Intersection versus Avoided Crossing: Geometric Phase Effect in Molecular High-Order Harmonics
Ultrafast Science
 • Dec. 04, 2023
 • Vol. 3, Issue 1 (2023)
Top Downloads
Tao Wang, Can Li, Bo Ren, Kun Guo, and Pu Zhou
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0016 (2023)
Tomoyoshi Inoue, Takashi Kakue, Kenzo Nishio, Toshihiro Kubota, Osamu Matoba, and Yasuhiro Awatsuji
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0043 (2023)
Yufei Ma, Tiantian Liang, Shunda Qiao, Xiaonan Liu, and Ziting Lang
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0024 (2023)
Jiale Yong, Qing Yang, Xun Hou, and Feng Chen
 • Ultrafast Science
 • Vol. 2, Issue 1, 9895418 (2022)
Chunmei Zhang, Graham Brown, Dong Hyuk Ko, and P. B. Corkum
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0034 (2023)
B. Q. Song, X. Yang, C. Sundahl, J.-H. Kang, M. Mootz, Y. Yao, I. E. Perakis, L. Luo, C. B. Eom, and J. Wang
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0007 (2023)