Top Downloads
Wanning REN, Xinxin FENG, Hongwei HAN, Jiangtao HU, and Guozhong WU
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 42, Issue 2, 020202 (2024)
Zifang GUO, Yang ZHANG, Yifan LI, Zijian LIN, Chunyu LIU, Peng LIN, and Mingzhang LIN
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 42, Issue 1, 010204 (2024)
Yingjie DONG, Haiting SHI, Shuo WANG, Chunying MIN, Daoxi WANG, Ruiqi SHAO, and Zhiwei XU
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 42, Issue 1, 010201 (2024)
Hui XIE, An LIU, Liang CHEN, Xiaofen WU, Hui QI, Qiling ZHANG, Zhen WANG, Ming DENG, Keqin WANG, and Suchun LIU
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 3, 030401 (2023)
Xun WU, Ruifeng LIU, Qiuning ZHANG, and Xiaohu WANG
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 2, 020101 (2023)
Jinyi YE, Jie ZHANG, Hongxin QI, and Xianghui WANG
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 2, 020301 (2023)