Top Downloads
Ling XU, Lihao WU, Gong CHEN, Sisi WU, Kang REN, Yanyan ZHOU, Yunjian WU, Lianghao YAN, and Wenzhong GUO
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 6, 060404 (2023)
Yang GAO, Xinxin FENG, Zhe XING, Linfan LI, Weibing HUANG, Rong LI, and Guozhong WU
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 5, 050204 (2023)
Wanfeng HONG, Fan ZHANG, Wanning REN, Zhi XIONG, Yarui AN, Wenli ZHANG, and Guozhong WU
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 5, 050203 (2023)
Xun WU, Ruifeng LIU, Qiuning ZHANG, and Xiaohu WANG
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 2, 020101 (2023)
Jinyi YE, Jie ZHANG, Hongxin QI, and Xianghui WANG
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 2, 020301 (2023)
Liangliang YIN, Yao ZHANG, Xiangyin KONG, Yuxin QIAN, and Yanqin JI
 • Journal of Radiation Research and Radiation Processing
 • Vol. 41, Issue 2, 020701 (2023)