Temperature adaptability of optical middle cabin of airborne high-energy laser system based on cage-type structure
Xiang Li, Chen Zhou, Yongqi Zhu, Keyan Dong, Liang Gao, Yan An, Wenqiang Xi, and Yuhai Liu
Infrared and Laser Engineering
 • Jun. 21, 2024
 • Vol. 53, Issue 4 (2024)
Experimental research on laser detection and tracking of unmanned aerial vehicles under flame and smoke
Zhen Yang, Qianqian Guo, Manguo Liu, Dan Jiao, Haohui Chen, Yong Zhang, and Jianlong Zhang
Infrared and Laser Engineering
 • Jun. 21, 2024
 • Vol. 53, Issue 4 (2024)
Research on distributed maximum power point tracking system for laser wireless power transmission (inner cover paper)
Yuchao Chen, Guoliang Deng, Huomu Yang, Yanfengxu Sun, Yudan Gou, Jun Wang, and Shouhuan Zhou
Infrared and Laser Engineering
 • Jun. 21, 2024
 • Vol. 53, Issue 4 (2024)
High-precision temperature control system design for laser diode
Mao Ye, Ensi Du, Qiuwei Wang, and Yiqiang Zhao
Infrared and Laser Engineering
 • Jun. 21, 2024
 • Vol. 53, Issue 4 (2024)
Polarization manipulation in a quasi-continuous c-cut Er,Yb:YAl3 (BO3)4 laser
Kai She, Pengjian Xie, Pengfei Zhou, Yong Wei, Shan Xu, Bingxuan Li, and Ge Zhang
Infrared and Laser Engineering
 • Jun. 21, 2024
 • Vol. 53, Issue 4 (2024)
Top Downloads
Sheng Ye, Shangman Zhao, Zhongfu Xing, Zhiyong Peng, Yuting Zheng, Liangxian Chen, Jinlong Liu, Chengming Li, and Junjun Wei
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 53, Issue 2, 20230567 (2024)
Wanqing Liu, Guo Wei, Chunfeng Gao, Xudong Yu, Zhongqi Tan, Chengzhong Zhang, Chengzhi Hou, and Xu Zhu
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 12, 20230183 (2023)
Kun Xiong, Xuran He, Chunxi Wang, Jiabin Li, and Changhao Yang
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 53, Issue 2, 20230549 (2024)
Pengfei Li, Fei Zhang, Kai Li, Chen Cao, Yan Li, Jiachao Zhang, Bingzheng Yan, Zhenxu Bai, Yu Yu, Zhiwei Lv, and Yulei Wang
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 8, 20230403 (2023)
Xiangjun Wang, and Hui Zhu
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 9, 20220905 (2023)
Jiaqi Wen, Jintian Bian, Xin Li, Hui Kong, Lei Guo, and Guorui Lv
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 6, 20230269 (2023)