Self-polarization Achieved by Compositionally Gradient Doping in BiFeO3 Thin Films
Le DAI, Yang LIU, Xuan GAO, Shuhao WANG, Yating SONG, Mingmeng TANG, V Karpinsky DMITRY, Lisha LIU, and Yaojin WANG
Journal of Inorganic Materials
 • Mar. 28, 2024
 • Vol. 39, Issue 1 (2023)
pH Responsive Copper-Doped Mesoporous Silica Nanocatalyst for Enhanced Chemo-Chemodynamic Tumor Therapy
Qian HE, Wanlan TANG, Bingkun HAN, Jiayuan WEI, Wenxuan LÜ, and Zhaomin TANG
Journal of Inorganic Materials
 • Mar. 28, 2024
 • Vol. 39, Issue 1 (2023)
Graphene Based Mesoporous Manganese-Cerium Oxides Catalysts: Preparation and Low-temperature Catalytic Reduction of NO
Journal of Inorganic Materials
 • Mar. 28, 2024
 • Vol. 39, Issue 1 (2023)
Low-frequency Microwave Absorption of CIPs@Mn0.8Zn0.2Fe2O4-CNTs Composites
Haiyan CHEN, Zhipeng TANG, Liangjun YIN, Linbo ZHANG, and Xin XU
Journal of Inorganic Materials
 • Mar. 28, 2024
 • Vol. 39, Issue 1 (2023)
Ablation Resistance of High-entropy Oxide Coatings on C/C Composites
Lingxiang GUO, Ying TANG, Shiwei HUANG, Bolan XIAO, Donghao XIA, and Jia SUN
Journal of Inorganic Materials
 • Mar. 28, 2024
 • Vol. 39, Issue 1 (2023)
Top Downloads
Junyi GU, Wugang FAN, Zhaoquan ZHANG, Qin YAO, and Hongquan ZHAN
 • Journal of Inorganic Materials
 • Vol. 38, Issue 7, 771 (2023)
Wei WU, Shahd BAKHET, Naomi Addai ASANTE, Shefiu KAREEM, Omar Ramadhan KOMBO, Binbin LI, and Honglian DAI
 • Journal of Inorganic Materials
 • Vol. 38, Issue 7, 830 (2023)
Xueyao WANG, Wugang WANG, Yingwei LI, Qi PENG, and Ruihong LIANG
 • Journal of Inorganic Materials
 • Vol. 38, Issue 7, 839 (2023)
Zhanguo QI, Lei LIU, Shouzhi WANG, Guogong WANG, Jiaoxian YU, Zhongxin WANG, Xiulan DUAN, Xiangang XU, and Lei ZHANG
 • Journal of Inorganic Materials
 • Vol. 38, Issue 3, 243 (2023)
Jiaxue YANG, Wen LI, Yan WANG, Zhaojie ZHU, Zhenyu YOU, Jianfu LI, and Chaoyang TU
 • Journal of Inorganic Materials
 • Vol. 38, Issue 3, 350 (2021)
Zhen WU, Huifang LI, Zhonghan ZHANG, Zhen ZHANG, Yang LI, Jianghe LAN, Liangbi SU, and Anhua WU
 • Journal of Inorganic Materials
 • Vol. 38, Issue 3, 296 (2022)