Top Downloads
ZANG Jiandong, YANG Weidong, LI Jing, ZHANG Shili, and LIU Jun
 • Microelectronics
 • Vol. 53, Issue 3, 372 (2023)
LIU Qingyuan, WANG Zongmin, ZHANG Tieliang, LIU Bo, and HUO Miao
 • Microelectronics
 • Vol. 53, Issue 3, 379 (2023)
HUANG Jing, SHANG Tao, ZUO Yonghao, and ZUO Zihui
 • Microelectronics
 • Vol. 53, Issue 1, 19 (2023)
ZHAO Yiqiang, ZHANG Yourun, KANG Shijie, ZHANG Dengfu, ZHEN Shaowei, ZHANG Bo, and ZHANG Jianing
 • Microelectronics
 • Vol. 53, Issue 1, 25 (2023)
ZHANG Weizhe, LIU Bo, DUAN Wenjuan, and MENG Qingduan
 • Microelectronics
 • Vol. 53, Issue 1, 14 (2023)
CHEN Jiehao, GUO Zhihong, and HU Hao
 • Microelectronics
 • Vol. 53, Issue 1, 8 (2023)