Top Downloads
Hao Wu, Shaofu Li, Wei Wang, Cheng Jiang, and Yingying Tang
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 36, Issue 1, 013014 (2024)
Shiyu Shen, Xiaohu Yang, Guobo Zhang, Ziqi Zhao, and Yanyun Ma
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 10, 104005 (2023)
Daibo Yao, Xuan Yang, and Qinggong Guo
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 10, 103002 (2023)
Jinfang Shi, Rong Qiu, Decheng Guo, Lei Zhou, Yong Jiang, Qiang Zhou, Jian Yu, Yuanpan Chen, and Zhun Xie
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 7, 071003 (2023)
Tingting Sui, Liening Wei, Mingxia Xu, Xinguang Xu, Xun Sun, and Xin Ju
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 6, 061003 (2023)
Zhengyi Liu, Xianlin Ye, Song Zhang, Xingbin Wei, Huaijin Ren, and Weimin Wang
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 7, 071007 (2023)