rapid communications
[in Chinese]
Yafei Wang, Zhiquan Lin, Mengting Guo, Yinggang Chen, Shikai Wang, Fan Wang, Meng Wang, Lei Zhang, Suya Feng, Chunlei Yu, and Lili Hu
Chinese Journal of Lasers
 • Jul. 10, 2024
 • Vol. 51, Issue 14 (2024)
rapid communications
[in Chinese]
Dongchen Jin, Yunfeng Duan, Qing Sun, Juyun Zhao, Bailin Cao, and Xiaohua Chen
Chinese Journal of Lasers
 • Jul. 10, 2024
 • Vol. 51, Issue 14 (2024)
Beam transmission and control
Photoinjector‐Laser Longitudinal Flat‐Top Shaping of Dalian Advanced Light Source and Corresponding Beam Dynamics Simulation
Qinghua Gao, Xinmeng Li, Baichao Zhang, Dongyuan Yang, Yong Yu, Weiqing Zhang, Zhigang He, Shengrui Yu, Guorong Wu, and Xueming Yang
Chinese Journal of Lasers
 • Jul. 10, 2024
 • Vol. 51, Issue 14 (2024)
laser devices and laser physics
Multichannel Linear Swept Optical Source Based on High‐Order Sideband Modulation and External Optical Injected Fabry‐Perot Laser
Wenxuan Wang, an Lian, Lianyan Li, Yunshan Zhang, Yaxi Yan, Changyuan Yu, and Xiangfei Chen
Chinese Journal of Lasers
 • Jul. 10, 2024
 • Vol. 51, Issue 14 (2024)
laser devices and laser physics
Double Trapezoidal Multimode Interference Coupler Used to Improve the Electro‐Optical Efficiency of Semiconductor Laser
Chinese Journal of Lasers
 • Jul. 10, 2024
 • Vol. 51, Issue 14 (2024)
Top Downloads
Huijuan Yu, Yubing Wang, Shuhua Zhao, Mingshi Zhang, Yue Song, Cheng Qiu, Yuxin Lei, Peng Jia, Lei Liang, Li Qin, and Lijun Wang
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 51, Issue 8, 0810002 (2024)
Yang Ge, Hanyang Li, Hongtao Wang, Ying Chen, Xulong Yang, and Gaoqian Zhou
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 51, Issue 3, 0307204 (2024)
Mingjun Wang, and Yan Zhang
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 51, Issue 8, 0806001 (2024)
Yunpeng Ren, Xincheng Tu, Kun He, Li Cheng, Yunxia Ye, Xudong Ren, and Naifei Ren
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 20, 2002405 (2023)
Zhaoyang Li, Zhongliang Li, Nan Nan, Teng Liu, Chenming Yang, Xinjun Wan, Yiheng Zhang, and Xiangzhao Wang
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 20, 2002106 (2023)
Zhe Zhang, Qi Song, Kunpeng Zhang, Mei Xue, Yu Hou, and Zichen Zhang
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 20, 2002202 (2023)