Laser Micro-Nano Manufacturing
Fabrication of Ag Micro‑dots with Laser Interference Induced Forward Transfer Technology and Their SERS Property
Chinese Journal of Lasers
 • Apr. 17, 2024
 • Vol. 51, Issue 16 (2024)
Laser Micro-Nano Manufacturing
Experimental Research on Waterjet‑Guided Laser Processing of Microholes in Single Crystal Ni‑Based Superalloys
Shunshan Wang, Hongchao Qiao, Zhihe Cao, Jinsheng Liang, Dongyu Han, and Jibin Zhao
Chinese Journal of Lasers
 • Apr. 17, 2024
 • Vol. 51, Issue 16 (2024)
Laser Additive Manufacturing
Microstructure and Strength-Toughness of FSP-Assisted Laser Deposited AlSi10Mg Alloy
Haisheng Zhao, Feng Zhang, Chengchao Du, Xudong Ren, Xiangyu Wei, and Junjie Gao
Chinese Journal of Lasers
 • Apr. 17, 2024
 • Vol. 51, Issue 16 (2024)
Laser Additive Manufacturing
Monitoring of Warping Deformation of Laser Powder Bed Fusion Formed parts
Jintang Chen, Kai Zhang, Tingting Liu, Zhiyong Zou, Jiansen Li, Huiliang Wei, and Wenhe Liao
Chinese Journal of Lasers
 • Apr. 17, 2024
 • Vol. 51, Issue 16 (2024)
Laser Additive Manufacturing
Effects of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Property of ATI 718Plus by Laser Additive Manufacturing
Chinese Journal of Lasers
 • Apr. 17, 2024
 • Vol. 51, Issue 16 (2024)
Top Downloads
Wei Gong, Wenhua Zhao, Xintian Wang, Zhenze Li, Yi Wang, Xinjing Zhao, Qing Wang, Yanhui Wang, Lei Wang, and Qidai Chen
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 20, 2000001 (2023)
Lei Huang, Qingli Zhang, Jianqiao Luo, Wenpeng Liu, Junrui Zhang, Renqin Dou, Guihua Sun, Cong Quan, Yingying Chen, Shoujun Ding, Yao Liu, and Ying Fan
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 23, 2301007 (2023)
Youlin Gu, Xi Zhang, Yihua Hu, Fanhao Meng, Guolong Chen, Wanying Ding, and Siyu Wang
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 51, Issue 3, 0307302 (2024)
Yunpeng Ren, Xincheng Tu, Kun He, Li Cheng, Yunxia Ye, Xudong Ren, and Naifei Ren
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 20, 2002405 (2023)
Yuhui Huang, Xi’an Fan, Yanxi Zhang, and Xiangdong Gao
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 12, 1202108 (2023)
Zhaoyang Li, Zhongliang Li, Nan Nan, Teng Liu, Chenming Yang, Xinjun Wan, Yiheng Zhang, and Xiangzhao Wang
 • Chinese Journal of Lasers
 • Vol. 50, Issue 20, 2002106 (2023)