Research Articles
Integrated coherent beam combining system for orbital-angular-momentum shift-keying-based free-space optical links
Bowang Shu, Yuqiu Zhang, Hongxiang Chang, Shiqing Tang, Jinyong Leng, and Pu Zhou
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 16, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
Research Articles
Spectral transfer-learning-based metasurface design assisted by complex-valued deep neural network
Yi Xu, Fu Li, Jianqiang Gu, Zhiwei Bi, Bing Cao, Quanlong Yang, Jiaguang Han, Qinghua Hu, and Weili Zhang
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 02, 2024
 • Vol. 3, Issue 2 (2024)
Research Articles
Single-wavelength size focusing of ultra-intense ultrashort lasers with rotational hyperbolic mirrors
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 01, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
Research Articles
Split Lohmann computer holography: fast generation of 3D hologram in single-step diffraction calculation
Chenliang Chang, Xian Ding, Di Wang, Zhizhou Ren, Bo Dai, Qi Wang, Songlin Zhuang, and Dawei Zhang
Advanced Photonics Nexus
 • Mar. 29, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
Research Articles
High-power, narrow linewidth solid-state deep ultraviolet laser generation at 193 nm by frequency mixing in LBO crystals
Advanced Photonics Nexus
 • Mar. 29, 2024
 • Vol. 3, Issue 2 (2024)
APN Highlights
An innovative method for real-time CGH generation leverages a split Lohmann lens-based diffraction model to significantly reduce computational overhead while maintaining high-quality 3D visualization
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 09, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
APN Highlights
An innovative mirror design revolutionizes ultra-intense ultrashort laser focus, enabling the highest intensity condition for ultra-intense ultrashort lasers, a breakthrough in strong-field laser physics
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 09, 2024
 • Vol. 3, Issue 3 (2024)
APN Highlights
Researchers developed a 60-milliwatt solid-state DUV laser at 193 nm using LBO crystals, setting new benchmarks in efficiency values
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 09, 2024
 • Vol. 3, Issue 2 (2024)
APN Highlights
Researchers advance visible-wavelength fiber lasers to propel laser technology forward
Advanced Photonics Nexus
 • Apr. 09, 2024
 • Vol. 3, Issue 2 (2024)
Top Downloads
Yanqi Liu, Keyang Liu, Zhaoyang Li, Yuxin Leng, and Ruxin Li
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 2, Issue 6, 066009 (2023)
Yunhao Xie, Zhao Yang, Mengyue Shi, Qunbi Zhuge, Weisheng Hu, and Lilin Yi
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 3, Issue 1, 016003 (2024)
Tian Xia, Zhenwei Xie, and Xiaocong Yuan
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 3, Issue 1, 016005 (2024)
Hua-Ying Liu, Yao Zhang, Xiaoyi Liu, Luyi Sun, Pengfei Fan, Xiaohui Tian, Dong Pan, Mo Yuan, Zhijun Yin, Guilu Long, Shi-Ning Zhu, and Zhenda Xie
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 2, Issue 6, 065001 (2023)
Kunping Guo, Zhe Tang, Xingxing Chou, Saihu Pan, Chunchen Wan, Tao Xue, Liping Ding, Xiao Wang, Jin Huang, Fanghui Zhang, and Bin Wei
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 2, Issue 4, 044001 (2023)
Wayesh Qarony, Ahmed S. Mayet, Ekaterina Ponizovskaya Devine, Soroush Ghandiparsi, Cesar Bartolo-Perez, Ahasan Ahamed, Amita Rawat, Hasina H. Mamtaz, Toshishige Yamada, Shih-Yuan Wang, and M. Saif Islam
 • Advanced Photonics Nexus
 • Vol. 2, Issue 5, 056001 (2023)