Research Articles
Deep learning enabled single-shot absolute phase recovery in high-speed composite fringe pattern profilometry of separated objects
Opto-Electronic Advances
 • Mar. 13, 2024
 • Vol. 6, Issue 12 (2023)
Research Articles
All-optical object identification and three-dimensional reconstruction based on optical computing metasurface
Dingyu Xu, Wenhao Xu, Qiang Yang, Wenshuai Zhang, Shuangchun Wen, and Hailu Luo
Opto-Electronic Advances
 • Mar. 13, 2024
 • Vol. 6, Issue 12 (2023)
Research Articles
Photonic integrated neuro-synaptic core for convolutional spiking neural network
Shuiying Xiang, Yuechun Shi, Yahui Zhang, Xingxing Guo, Ling Zheng, Yanan Han, Yuna Zhang, Ziwei Song, Dianzhuang Zheng, Tao Zhang, Hailing Wang, Xiaojun Zhu, Xiangfei Chen, Min Qiu, Yichen Shen, Wanhua Zheng, and Yue Hao
Opto-Electronic Advances
 • Mar. 13, 2024
 • Vol. 6, Issue 11 (2023)
Research Articles
High-resolution visible imaging with piezoelectric deformable secondary mirror: experimental results at the 1.8-m adaptive telescope
Youming Guo, Kele Chen, Jiahui Zhou, Zhengdai Li, Wenyu Han, Xuejun Rao, Hua Bao, Jinsheng Yang, Xinlong Fan, and Changhui Rao
Opto-Electronic Advances
 • Mar. 13, 2024
 • Vol. 6, Issue 12 (2023)
Research Articles
Physics-data-driven intelligent optimization for large-aperture metalenses
Yingli Ha, Yu Luo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Qiong He, Jinjin Jin, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Xiaogang Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, and Xiangang Luo
Opto-Electronic Advances
 • Mar. 13, 2024
 • Vol. 6, Issue 11 (2023)
Top Downloads
Ze Zheng, Lei Xu, Lujun Huang, Daria Smirnova, Khosro Zangeneh Kamali, Arman Yousefi, Fu Deng, Rocio Camacho-Morales, Cuifeng Ying, Andrey E. Miroshnichenko, Dragomir N. Neshev, and Mohsen Rahmani
 • Opto-Electronic Advances
 • Vol. 6, Issue 8, 220174 (2023)
Ruichao Zhu, Jiafu Wang, Tianshuo Qiu, Dingkang Yang, Bo Feng, Zuntian Chu, Tonghao Liu, Yajuan Han, Hongya Chen, and Shaobo Qu
 • Opto-Electronic Advances
 • Vol. 6, Issue 8, 220148 (2023)
Jia Chen, Dapeng Wang, Guangyuan Si, Siew Lang Teo, Qian Wang, and Jiao Lin
 • Opto-Electronic Advances
 • Vol. 6, Issue 8, 220141 (2022)
Dongliang Tang, Zhenglong Shao, Xin Xie, Yingjie Zhou, Xiaohu Zhang, Fan Fan, and Shuangchun Wen
 • Opto-Electronic Advances
 • Vol. 6, Issue 4, 220063 (2023)
Jiajie Pei, Xue Liu, Andrés Granados del Águila, Di Bao, Sheng Liu, Mohamed-Raouf Amara, Weijie Zhao, Feng Zhang, Congya You, Yongzhe Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Han Zhang, and Qihua Xiong
 • Opto-Electronic Advances
 • Vol. 6, Issue 4, 220034 (2023)
Kexuan Liu, Jiachen Wu, Zehao He, and Liangcai Cao
 • Opto-Electronic Advances
 • Vol. 6, Issue 5, 220135 (2023)