Top Downloads
Lucas Kreiss, Shaowei Jiang, Xiang Li, Shiqi Xu, Kevin C. Zhou, Kyung Chul Lee, Alexander Mühlberg, Kanghyun Kim, Amey Chaware, Michael Ando, Laura Barisoni, Seung Ah Lee, Guoan Zheng, Kyle J. Lafata, Oliver Friedrich, and Roarke Horstmeyer
 • PhotoniX
 • Vol. 4, Issue 1, 34 (2023)
Liang Zhang, Jilin Zhang, Fufei Pang, Tingyun Wang, Liang Chen, and Xiaoyi Bao
 • PhotoniX
 • Vol. 4, Issue 1, 33 (2023)
Jianghao Xiong, Haizheng Zhong, Dewen Cheng, Shin-Tson Wu, and Yongtian Wang
 • PhotoniX
 • Vol. 4, Issue 1, 35 (2023)
Song Chen, Ming-Peng Zhuo, Xue-Dong Wang, Guo-Qing Wei, and Liang-Sheng Liao
 • PhotoniX
 • Vol. 2, Issue 1, 2 (2021)
Sheng-ke Zhu, Ze-huan Zheng, Weijia Meng, Shan-shan Chang, Yingling Tan, Lu-Jian Chen, Xinyuan Fang, Min Gu, and Jin-hui Chen
 • PhotoniX
 • Vol. 4, Issue 1, 26 (2023)
Xuyu Zhang, Jingjing Gao, Yu Gan, Chunyuan Song, Dawei Zhang, Songlin Zhuang, Shensheng Han, Puxiang Lai, and Honglin Liu
 • PhotoniX
 • Vol. 4, Issue 1, 10 (2023)