Top Downloads
MA Yong, CHEN Xin, XU Yingsong, SHENG Hongyuan, LI Renpu, CHEN Qianbin, ZHOU Xingye, and CHEN Qin
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 5, 655 (2023)
LU Yifan, WANG Hongyi, TAO Wengang, CAO Jiasheng, TIAN Yu, JING Song, HUANG Songlei, and LI Xue
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 3, 350 (2023)
ZHANG Yixiao, ZHU Xiaoxiao, and SHAN Guangbao
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 5, 645 (2023)
ZHAO Weiliang, and CUI Feng
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 2, 175 (2023)
YAN Lihua, CHENG Yitao, and ZHANG Houbo
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 2, 181 (2023)
XU Wei, LI Zhiqi, GUO Cuijuan, and BAI Jinjun
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 5, 679 (2023)